Kaizoku_08_Haishin-Crunch_210816.mov.10_05_20_10.静止画024